Szkoły dla dorosłych

 

Liceum Ogólnokształcące, Prywatna Szkoła Policealna

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół:

 

1. Liceum Ogólnokształcące

2 -letnie dla absolwentów ZSZ

Jeśli:

  • chcesz zdobyć wykształcenie średnie
  • myślisz o podniesieniu kwalifikacji zawodowych
  • marzysz o kontynuacji nauki na studiach

Skorzystaj z naszej oferty liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Oferujemy:

  • dogodny dla pracujących zaoczny system nauki: zaoczny: (co ok. 2 tygodnie w soboty i niedziele)
  • egzaminy na koniec semestru

2. Prywatna Szkoła Policealna

Zawód: Technik administracji

Charakterystyka: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:

  • gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
  • wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,
  • sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,
  • prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
  • prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych.

Okres nauki: 2 lata.

Perspektywy zawodowe: Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Zawód technik administracji? Brzmi dobrze, ale nasuwa się pytanie o konkrety. Co mogę robić, co będę potrafił po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szczegółowo i bardzo jednoznacznie definiuje to suplement do dyplomu, który otrzymasz.
Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu:
technik administracji, pracownik administracyjny, sekretarz asystent,  sekretarz, sekretarka, operator wprowadzania danych, asystent ds. statystycznych, pracownik biurowy, pracownik kancelaryjny.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik administracji potrafi:
- stosować obowiązujące procedury obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach,
- prowadzić korespondencję, opracowywać sprawozdania, protokoły i notatki służbowe,
- udzielać informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej,
- przygotowywać narady, zebrania, konferencje i sesje,
- gromadzić informacje niezbędne do wydawania decyzji administracyjnych,
- posługiwać się podstawowymi metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej,
- posługiwać się dokumentacją księgową,
- prowadzić ewidencję finansowo-księgową jednostek organizacyjnych,
- użytkować urządzenia i sprzęt biurowy,
- przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,
- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.